Birthday Wishes In Xhosa

Xhosa is a Bantu language spoken mainly in the Eastern Cape, Western Cape, Free State and Northern Cape in South Africa, and also in Botswana and Lesotho. Looking for birthday wishes in Xhosa? Here’s how to say Happy Birthday in Xhosa Language and some colorful happy birthday images in isiXhosa (Xhosa).
Happy Birthday in Xhosa is written as ndikunqwenelela usuku lokuzalwa or min’emnandi yokuzalwa

Welcome : Siya namkela nonke
Hello : Molo
How are you? : Unjani?
What’s your name? : Ngubani igama lakho?
My name is … : Igama lam ngu …
Good afternoon : Uben’ emva kwemini entle
Good evening : Ubusuku obuhle
Good night : Ulale kakuhle
Have a nice day : Ubenemini emnandi
Have a nice meal : Ukonwabele ukutya kwakho
Have a good journey : Uhambe kakuhle
I understand : Ndiyaqonda
I don’t understand : Andiqondi
Yes : Ewe
No : Hayi
Sorry : Ndicela uxolo
Please : Ndicela
Thank you : Ndiyabulela
I love you : Ndiyakuthanda

min’emnandi yokuzalwa

min’emnandi yokuzalwa

azbirthdaywishes-10731

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ukuze yonke iminqweno yakho yokuzalwa kuzaliseka

ukuze yonke iminqweno yakho yokuzalwa kuzaliseka

azbirthdaywishes-10719

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ukuze yonke iminqweno yakho yokuzalwa kuzaliseka

ukuze yonke iminqweno yakho yokuzalwa kuzaliseka

azbirthdaywishes-10707

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

azbirthdaywishes-10662

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Wonwabele usuku lo zalwa

Wonwabele usuku lo zalwa

azbirthdaywishes-10693

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

Wonwabele usuku lo zalwa

Wonwabele usuku lo zalwa

azbirthdaywishes-10678

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

azbirthdaywishes-11142

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

azbirthdaywishes-10617

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

azbirthdaywishes-10639

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

ndikunqwenelela usuku lokuzalwa

azbirthdaywishes-11119

HTML Code
Forum BB Code
Image URL