Birthday Wishes In Shona

Shona is a Bantu language spoken mainly in Zimbabwe. Looking for birthday wishes in Shona? Here’s how to say Happy Birthday in Shona Language and some colorful happy birthday images in Shona.
Happy birthday : makorokoto ezuva rokuzvarwa
Happy new year : makorokoto egore idzva
Merry Christmas : ivai nekisimusi inofadza
Good luck : tinokushuvirai zvakanaka
Congratulations : makorokoto
Welcome : Mauya
My name is … : Ndinonzi …
Good morning : Mangwanani
Good afternoon : Masikati
Good evening : Manheru
Good night : Urare zvakanaka
Have a good journey : Ufambe zvakanaka
Sorry : Ndineurombo
Thank you : Waita zvako
I love you : Ndinokuda
Birthday greetings : Uve nezuva rakanaka rekuzvarwa ,Uve nebhavhadhe rakanaka

makorokoto ebhavhadhe

makorokoto ebhavhadhe

azbirthdaywishes-11113

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

makorokoto ebhavhadhe

makorokoto ebhavhadhe

azbirthdaywishes-11136

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

makorokoto ebhavhadhe

makorokoto ebhavhadhe

azbirthdaywishes-10656

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

makorokoto ebhavhadhe

makorokoto ebhavhadhe

azbirthdaywishes-10611

HTML Code
Forum BB Code
Image URL