Birthday Wishes For Chachu, Chacha Ji In Punjabi

Chachu/ Chacha is Father’s Younger Brother and is written as ਚਾਚਾ in Punjabi. The nephews and nieces call their father’s younger brother as Chacha. Chacha is usually very close to his nephews and nieces being the younger brother of the father of kids. If you are looking for some greetings for birthday of Chachu/ Chacha, you have approached at the right page. Following are the best and colorful greetings for birthday of Chachu/ Chacha ji.

Page 1 of 212

ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦਾ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂੰ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

(No Ratings Yet)

ਯੂ ਆਰ ਆ ਗਰੇਟ ਪਰਸਨ, ਆ ਗਰੇਟ ਫ੍ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੀਸ੍ਰਵ ਦਾ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂੰ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

azbirthdaywishes-7511

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਯੂ ਆਰ ਆ great ਪਰਸਨ, great ਫ੍ਰੈਂਡ and ਯੂ deserve ਦ ਬੇਸਟ।

(No Ratings Yet)

ਯੂ ਆਰ ਆ great ਪਰਸਨ, great ਫ੍ਰੈਂਡ and ਯੂ deserve  ਦ ਬੇਸਟ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ best ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਹੋਲ world

azbirthdaywishes-7498

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

(No Ratings Yet)

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆ

azbirthdaywishes-7490

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ

(No Ratings Yet)

ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ।ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

azbirthdaywishes-7472

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ।

(No Ratings Yet)

ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7452

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

(No Ratings Yet)

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਟੂ ਦ ਬੇਸਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ।

azbirthdaywishes-7464

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ

(No Ratings Yet)

ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ

azbirthdaywishes-7437

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ

(No Ratings Yet)

azbirthdaywishes-7426

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

(No Ratings Yet)

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।

azbirthdaywishes-7412

HTML Code
Forum BB Code
Image URL

ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਕਾਰਦਾ ਹਾਂ

(No Ratings Yet)

ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਕਾਰਦਾ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਚਾ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7398

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Page 1 of 212