ആകാശത്ത് രേവതി നക്ഷത്രം ഉതിക്കുമ്പോൾ മഴപെയ്യുകയാണെങ്കിൽ

ആകാശത്ത് രേവതി നക്ഷത്രം ഉതിക്കുമ്പോൾ മഴപെയ്യുകയാണെങ്കിൽ , അ മഴതുള്ളി ചിപ്പിയിൽ വീണാൽ അത് മുത്തായി തീരും , നിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ രേവതി നക്ഷത്രം ഉതിക്കുമ്പോൾ മഴക്കുവേണ്ടി ഞാനും പ്രാർതിക്കും ഒരു ചിപ്പിയെപോലെ , പിറന്നാൾ ആശംസകൾ

azbirthdaywishes-10703

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Malayalam

More Entries

    None Found

Leave a comment