હું જરૂર તમને વિશે કંઈક આવી હતી કે હું તમને મળ્યા બીજા જાણતા હતા

હું જરૂર તમને વિશે કંઈક આવી હતી કે હું તમને મળ્યા બીજા જાણતા હતા. તે બધા તમારા વિશે કંઈક ન હતી બહાર ફેંકે છે. તે માત્ર તમે હતી.

azbirthdaywishes-4541

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment