હું એક ક્ષણ શંકા ક્યારેય કર્યું છે. હું તને પ્રેમ કરું છુ. હું સંપૂર્ણપણે તમે માને છે.

હું એક ક્ષણ શંકા ક્યારેય કર્યું છે. હું તને પ્રેમ કરું છુ. હું સંપૂર્ણપણે તમે માને છે. તમે મારા પ્રેમિકા એક જીવન માટે મારા કારણ છે.

azbirthdaywishes-4583

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment