તમારો જન્મદિવસ માટે હું તમને મારા હૃદય આપવા તેથી હું

તમારો જન્મદિવસ માટે હું તમને મારા હૃદય આપવા તેથી હું તમને પ્રેમ તમને કેટલી બતાવવા માટે પૂરતી કોઈ હાજર સારી છે.

azbirthdaywishes-4359

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment