કોઈ બાબત શું થયું છે. કોઈ બાબત તમે શું કર્યું. કોઈ બાબત તમે શું કરશે.

કોઈ બાબત શું થયું છે. કોઈ બાબત તમે શું કર્યું. કોઈ બાબત તમે શું કરશે. હું હંમેશા તમે પ્રેમ કરશે. હું તે શપથ લેવા.

azbirthdaywishes-4550

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Gujarati

More Entries

    None Found

Leave a comment