ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਫੁੱਫੜ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7399

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Fufa Ji, Fufad Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment