ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 20 ਹੈਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ।

ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 20 ਹੈਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ।

azbirthdaywishes-7632

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Lover In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment