ਪਿਆਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ

ਪਿਆਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

azbirthdaywishes-7374

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Taya Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment