ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ

ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ।ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ

azbirthdaywishes-7371

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Chachu, Chacha Ji In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment