ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਦੀਦੀ ਜੀ।

ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਕੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਹੈਪੀ ਬਰਡੇ ਦੀਦੀ ਜੀ।

azbirthdaywishes-7447

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes For Sister In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment