ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ।

azbirthdaywishes-6977

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Punjabi

More Entries

    None Found

Leave a comment