د نړۍ مسلمانان ددغه قدرمن امام د زوکړې د کلیزې په شپه او ورځ په مذهبي ځایونو کې په شتون سره دخوښۍ جشنونه جوړوي.

د نړۍ مسلمانان ددغه قدرمن امام د زوکړې د کلیزې په شپه او ورځ په مذهبي ځایونو کې په شتون سره دخوښۍ جشنونه جوړوي.

azbirthdaywishes-11103

HTML Code
Forum BB Code
Image URL
Category: Birthday Wishes In Pashto

More Entries

    None Found

Leave a comment